Kontaktujte nás

napište nám e-mail, nebo využijte kontaktní formulář – ozveme se Vám co nejdříve zpět
* povinné údaje

Vízový servis

Využijte našich dlouholetých znalostí problematiky získání krátkodobých i dlouhodobých víz za účelem studia, zaměstnání, podnikání nebo za účelem sloučení rodiny. Vyřídíme pro Vás i změnu účelu pobytu či prodloužení dlouhodobého pobytu. Zajistíme pro vás potřebné dokumenty, pomůžeme vám hladce překonat administrativní a legislativní povinnosti a splnit zákonem dané podmínky pro váš legální pobyt v ČR.


Cizinci ze třetích zemí (nečlenové EU)

Cizinci, kteří jsou od vízové povinnosti osvobozeni, mohou na území ČR či jiného schengenského státu pobývat bez víza až 3 měsíce během půl roku ode dne prvního vstupu na území schengenského prostoru (doba pobytu na území jednotlivých schengenských států se sčítá).

Cizinci, kteří podléhají vízové povinnosti, potřebují pro vstup a pobyt na území ČR vízum.

Cizinec se podle plánované délky pobytu na území ČR rozhodne, požádá-li o krátkodobé nebo o dlouhodobé vízum a za jakým účelem má být vízum vydáno.

easyVisa vám pomůže zařídit

Dlouhodobé vízum, krátkodobé vízum

Pro koho je určeno:
Pro cizince z 3. zemí. Vízum je povolení, které za podmínek v něm vyznačených opravňuje cizince ke vstupu a pobytu na území ČR, resp. území smluvních stran schengenského společenství, a k vycestování z něho. Vízum se povoluje vždy za konkrétním účelem. Nejčastějšími účely jsou:

  • za účelem turistiky (typicky krátkodobé vízum)
  • za účelem návštěvy (pozvání)
  • za účelem sportu (např. pro hráče klubových soutěží)
  • za účelem studia
  • za účelem zaměstnání a vědeckého výzkumu
  • za účelem podnikání
  • za účelem sloučení rodiny
  • za účelem obchodní cesty (někdy nazývané „Business Visa“)

Potřebné podklady:
Kromě vyplněné žádosti o vízum je potřeba doložit účel pobytu (pracovní povolení, potvrzené pozvání, zájezd od cestovní kanceláře, potvrzení školního zařízení…), beztrestnost (výpis z trestního registru), doklad o zajištění ubytování, cestovní zdravotní pojištění a případně prostředky pro obživu. K žádosti se přikládají aktuální fotografie a pas a na ambasádě je potřeba uhradit poplatek.

Termíny:
O krátkodobém vízu rozhoduje ambasáda během 7 – 15ti dnů. O dlouhodobém vízu se rozhodne v termínu 90ti dnů, ve zvlášť složitých případech do 120ti dnů. Kompletace podkladů trvá cca 14 dní, nejdéle se obvykle čeká na získání výpisu z rejstříku trestů ze zahraničí.

Praktické informace:
Krátkodobé vízum je nyní tzv. schengenské a je na něj možno pobývat v kterékoliv zemi schengenského prostoru. Na dlouhodobé vízum je možno pobývat 90 dnů z každých 180ti dnů v jiné zemi schengenského prostoru.

Naše služby:
Obsahují zajištění všech potřebných dokumentů, včetně pomoci se získáním dokladů o beztrestnosti a jejich překlady. Zajistíme i platné zdravotní pojištění. Vyřízení dokumentů pro získání víza (kromě výpisu z rejstříku trestů) realizujeme na základě plné moci, žádost na ambasádě musí podat žadatel osobně.

Dlouhodobý pobyt / pobytový průkaz

Pro koho je určeno:
Pro cizince z 3. zemí, u kterých účel pobytu trvá a kteří chtějí pobývat v České republice i po době platnosti uděleného víza. Pokud cizinec požádá o prodloužení pobytu v České republice, je mu udělen tzv. Dlouhodobý pobyt (pokud má splněné všechny zákonné náležitosti).

Potřebné podklady:
Podklady pro získání/obnovu Dlouhodobého pobytu: doklad o účelu pobytu (pracovní povolení, potvrzené pozvání, potvrzení školního zařízení…), doklad o zajištění ubytování, komplexní zdravotní pojištění a případně prostředky pro obživu nebo doložení příjmu. K žádosti se přikládají aktuální fotografie a pas a při převzetí povoleného pobytu je potřeba uhradit poplatek.

Termíny:
Zákonný termín pro vyřízení žádosti o Dlouhodobý pobyt je 60 dnů, při prodloužení Dlouhodobého pobytu 30 dnů.

Praktické informace:
Od května 2011 jsou Pobytové štítky vylepované do pasu postupně nahrazovány Pobytovým průkazem, resp. Průkazem k pobytu cizinců. Tyto průkazy obsahují biometrické prvky (fotka, otisky prstů).

Naše služby:
Připravíme veškeré potřebné dokumenty k získání Povolení k pobytu. Zajistíme i platné zdravotní pojištění. Celý proces můžeme vykonat kompletně na základě plné moci, u některých podání a převzetí Povolení k pobytu/Průkazu k pobytu cizinců je vyžadována osobní přítomnost žadatele. V tomto případě zajistíme termín návštěvy a osobní asistenci (tlumočení).

Pojištění cizinců

Pro koho je určeno:
Každý cizinec, který chce pobývat v České republice, musí být pojištěn. U cizinců, kteří v ČR pobývají na základě Pracovního povolení, zajišťuje zdravotní pojištění zaměstnavatel.

Praktické informace:
Zdravotní pojištění cizinců má po novelizaci Cizineckého zákona v roce 2011 dvě úrovně (ve zjednodušeném výkladu). Pojištění pro Vízum musí být sjednáno u pojišťovny oprávněné sjednávat pojištění pro ČR a Schengen, případně u pojišťovny oprávněné sjednávat pojištění v jeho domovské zemi. Pojištění pro Povolení k pobytu musí být sjednáno u pojišťovny oprávněné sjednávat pojištění na území ČR a musí být v rozsahu komplexní péče.

Naše služby:
Našim klientům nabízíme zdravotní pojištění cizinců od Slavia pojišťovna a.s. Podle potřeby sjednáváme pojištění pro Nutnou a neodkladnou péči nebo Komplexní. Ceny za pojištění cizinců u Slavia pojišťovna jsou velmi přijatelně nastaveny vzhledem k počtu smluvních zdravotnických zařízení.


Občané Evropské unie

Občané EU mohou na území ČR přechodně pobývat a případně pracovat bez jakýchkoli povolení, a to pouze na základě cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti.

21let vstřícných služeb zákazníkům

garantovaná ochrana osobních dat